โรงเรียนในสังกัด
193 โรง
บุคลากรของโรงเรียน
3,270 คน
นักเรียน
37,015 คน
( ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2566 )
พิกัดโรงเรียนในสังกัด
จำนวนโรงเรียนตามอำเภอ

50

จะนะ

30

นาทวี

47

เทพา

31

สะบ้าย้อย

35

สะเดา
ข้อมูลนักเรียน


ค้นหาจำนวนนักเรียนตามเงื่อนไข
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูลด้านคุณภาพ

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรง

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

แนวโน้มจำนวนนักเรียน
ข้อมูลสารสนเทศภาวะโภชนาการ
หมายเหตุ : คำนวนโดยอัตโนมัติ จากฐานข้อมูลระบบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน158
รองผู้อำนวยการโรงเรียน37
ข้าราชการครู2105
พนักงานราชการ37
ลูกจ้างประจำ452
ลูกจ้างชั่วคราว481
รวมทั้งสิ้น 3270
ข้อมูลอื่น ๆ
ที่ ปี [รหัส] รายการ ดาวน์โหลด ครั้ง สิทธิ์การเข้าถึง
1 2566 [84] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 75
2 2566 [83] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ 64
3 2566 [82] รายชื่อโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ เฉลิมพระเกียรติ 50
4 2566 [81] รายชื่อโรงเรียนในโครงการ DLTV2566 58
5 2566 [80] รายชื่อโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 53
6 2566 [79] รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 62
7 2566 [78] รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ 60
8 2566 [77] รายชื่อโรงเรียน CONNEXT ED 57
9 2566 [76] รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรที่ได้รับรางวัล 2565-2566 98
10 2566 [75] รายการสิ่งก่อสร้างจำแนกประเภท2566 54
11 2566 [74] จำนวนผู้บริหารและข้าราชการครู แยกวิทยฐานะ 81
12 2566 [73] ข้อมูลสารสนเทศการเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 65
13 2566 [71] นักเรียนแยกสัญชาติ 65
14 2566 [70] นักเรียนแยกตามศาสนา 63
15 2566 [69] จำนวนนักเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 70
16 2566 [68] จำนวนนักเรียนขนาดใหญ่ 69
17 2566 [67] จำนวนนักเรียนขนาดกลาง 68
18 2566 [66] จำนวนนักเรียนขนาดเล็ก 81
19 2566 [65] จำนวนนักเรียนแยกชั้น 59
20 2566 [64] จำนวนนักเรียนแยกชั้นเพศรายอำเภอ 68
21 2566 [63] ทะเบียนโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน 85
22 2566 [62] สรุปจำนวนนักเรียนรายชั้นเพศ 67
23 2566 [61] สรุปนักเรียนจำแนกรายอำเภอ 63
24 2566 [60] สรุปจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด 77
25 2565 [59] รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ 153
26 2565 [58] รายชื่อโรงเรียนที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 132
27 2563 [56] ข้อมูลการรับนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 360
28 2562 [55] นักเรียนแยกเพศ ชั้น ปีการศึกษา 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พย 62 347
29 2562 [54] จำนวนนักเรียนจบชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2561 เรียนต่อชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 346
30 2562 [45] โรงเรียนในโครงการและใช้ DLTV (30 มกราคม 2562) 371
31 2561 [42] จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 436
32 2561 [41] จำนวนลูกจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2561 499
33 2561 [40] จำนวนครูแยกวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและเพศ ปีการศึกษา 2561 500
34 2561 [39] จำนวนครูแยกระดับการสอน และเพศ ปีการศึกษา 2561 459
35 2561 [38] จำนวนครูแยกตำแหน่งและเพศ ปีการศึกษา 2561 408
36 2561 [37] ข้อมูลนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2561 13
37 2561 [33] รายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ปี การศึกษา 2561 31
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
หากพบปัญหาในการใช้งานโปรดติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7437-3038 ต่อ 111