รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3นายศังกร รักชูชื่น 074373035 
101บ้านนานางพนารัตน์ เสนเกตุ 074378868 
102บ้านสะกอม  074378689 
103บ้านตลิ่งชันนายบรรจบ คงจันทร์ 074378497 
104บ้านปากบาง    
105บ้านนนท์นายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ 074378263 
106บ้านสุเหร่านางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์ 074378491 
107บ้านเลียบนายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์ 074300104 
108บ้านโคกม้านางพรพรรณ ถาวร 074300209 
109บ้านบ่อโชนนางสุทธิชา เพิ่มบุญ   
110บ้านป่างาม  074268567 
111ชุมชนบ้านนาทับนางสาววัชรี ยกรัตน์ 074476073 
112ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222  074477204 
113บ้านท่าคลอง  074476018 
114บ้านม้างอนนางสารภี อ่อนรอด 074300107 
115ชุมชนบ้านทางควาย  074476412 
116บ้านปากบางนาทับนางสาวกวิสรา มั่นคงบิลหมัด 0744764334 
117บ้านปากช่องจ่าอากาศตรีโกสินทร์ กล้าใจ 074300253 
118บ้านเขาจันทร์    
119วัดขุนตัดหวายนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ 074373336 
120ชุมชนวัดน้ำขาวนางอาภาภรณ์ มณีคง 074373250 
121บ้านแคนางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์   
122บ้านคูศักดิ์สิทธิ์    
123บ้านคูนายสังข์  074300111 
124บ้านทุ่งนาเคียนนางสาวปรียา สินดุกา 074341852 
125บ้านทุ่งครก    
126บ้านคลองแงะ  074300118 
127ชุมชนวัดควนมีด  074477152 
128วัดทุ่งพระนางสุณีย์ บำรุงหนูไหม 074325473 
129วัดช่องเขานางกรองกานต์ จันทร์นก 074300256 
130บ้านป่าชิง  074300244 
131บ้านควนหัวช้าง  074300257 
133ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น  074300119 
134บ้านช้างคลอด  074300109 
135บ้านท่าหมาก  074300251 
136บ้านลางานางสาวสารุณีย์ หมะเดเจริญกุล 074300245 
137บ้านทรายขาวนายเอกพจน์ นราพันธุ์ 074300121 
138บ้านสะพานหัก  074300212 
139บ้านน้ำเค็มนายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ   
140กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์  074300106 
141เหมืองควนกรด  074300250 
142วัดเกษมรัตน์นางจินตนา ซุ้นซิ่ม 074300241 
143วัดประจ่านางสาวจินติกา แก้วสุก 074300246 
144วัดนาปรือนายชยณัฐ กะนา 074300105 
145บ้านเกาะทาก  074300247 
146วัดบ้านไร่นายอาวุธ ขุนบุญจันทร์   
147บ้านควนขี้แรด    
148บ้านโหนดนางลภัสรดา จันชีวินทย์ 074300255 
149บ้านแพร้วนายวิสิทธิ์ ไข่มุกต์ 074300103 
150บ้านหว้าหลังนางบุปผา คงจันทร์ 074300110 
151บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)นายศรายุธ หมาดหลี 074320083 
201บ้านนาทวีนายไวพจน์ จิตมณี 074371015 
202วัดท่าประดู่  074371008 
203บ้านทุ่งน้ำขาวนางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดี 074371555 
204บ้านเคลียงนายจุมพล นิลรัตน์ 074341519 
205วัดทุ่งข่านางสาวพัทรนันท์ ชิตตะวงษ์ 074341776 
206บ้านพอบิดนายนภดล นวลนภดล   
207บ้านวังใหญ่ปลายรำ  074300151 
208บ้านลำลองนายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย 0894641249 
209ชุมชนวัดปลักชะเมานางดารา สิทธิเดชากุล 074371556 
210วัดนาหมอศรีนางอาซีซ๊ะ หมันหลี 074268641 
211วัดลำพดจินดาราม    
212บ้านวังบวบนางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ 074341171 
213บ้านโมยนางนงลักษณ์ มากนวล 074300214 
214บ้านลำชิงนางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 074371329 
215บ้านโต้นนท์นางมานิตา เศรษฐพันธ์   
217บ้านป่าเร็ดนายทิวา สายกิ้มซ้วน 074373034 
218บ้านนาปรัง  074300143 
219บ้านเก่านายวิสุทธิ์ ทองจินดา 074300140 
220บ้านสม็องนางโสภา สายจันทร์ 074300155 
221บ้านคลองกวางเขาวัง  074300141 
222ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)นายวินัย รัตนเสถียร 074371122 
223วัดวังไทรนายกมล จันแก้ว 074300148 
224บ้านสะพานเคียนนายพิชิต ศรีมณี 074300157 
225บ้านกะทิงนายโอภาส ไชยรัตน์ 074300147 
226บ้านป็องนายประพันธ์ ประทีปเกาะ 074300156 
227วัดบ้านลุ่มนายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์ 074329045 
228บ้านพรุหวานายปฐมพงศ์ สังข์สร 074300154 
229บ้านประกอบนางสาวเนตรยา วรรณทอง 074300153 
230ประสิทธิ์ทวีสิน 2  074300158 
231ทองอยู่นุตกูลนางณัฐณิชา คำพุท 074300152 
301บ้านเทพานายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ 074376329 
302บ้านพระพุทธนายอิดรีส มรมาศ 07437658 
303บ้านป่าโอนนายฮาหรุน เหมมาน   
304บ้านป่ากอ  074376328 
305วัดเทพาไพโรจน์  074300240 
306บ้านคลองประดู่    
307บ้านบ่อเตยนางจันทร์เพ็ญ ดำคง 074300130 
308ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพานางพรพรรณ พิรุณ 074478036 
309บ้านนาจวกนางกรรณิกา รัตนะพงค์ 074325487 
310บ้านกระอาน    
311บ้านพรุชิง  0895993002 
312นิคมสร้างตนเองเทพา 2  074318264 
313นิคมสร้างตนเองเทพา 3    
314บ้านควนหรันนายอับดนเราะหมาน เดเระมะ 074300126 
315นิคมสร้างตนเองเทพา 4    
316บ้านใหม่นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง   
317บ้านหนองสาหร่ายนายโสภณ ชูช่วย 074300127 
318บ้านลำไพลนางราตรี เนาวรัตน์ 074478072 
319บ้านแม่ที  074478070 
320ลำไพลราษฎร์อุทิศ  074478311 
321บ้านควนเจดีย์  074318135 
322วัดปริกนางสุภาพิตร จีนหมวกดำ 074318131 
323บ้านท่าไทร  074318130 
324บ้านทุ่งโพธิ์นายพิสุทธิ์ ผ่องศรี   
325บ้านลำเปานางสาวฐานียา พรหมพัฒน์ 074318140 
326บ้านพรุตู  074300123 
327วัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ 149นางฐิมลรัตน์ เส็นเหล็ม 074374275 
328บ้านบ่อน้ำส้มนางซูไรยา หลำเบ็ลส๊ะ   
329บ้านโคกพยอม  074300122 
330วัดคลองยอนายถนัด ศักดิ์แสงโสภา 074300134 
331บ้านวังใหญ่นางศรินทิพย์ ทะสะระ 074300133 
332บ้านควนหมากนางสาวสุทินนา ทดสิริกุลดิลก 074300135 
333วัดคงคาสวัสดิ์นางสาวชาลิสา เพ็งหนู 074318753 
334บ้านปากบางสะกอมนางสาวดวงจิต ทองคำ 074300216 
335บ้านพรุหลุมพีนางพเยาว์ จันทร์เพชรศรี   
336บ้านเขาน้อยนางสาววทันยา วิทยาสุนทร 074300139 
337บ้านแซะนางวรดา โกไศยกานนท์ 074300136 
338บ้านม่วงถ้ำ  074300137 
339บ้านสวรรค์    
340บ้านกรงอิตำนางสาวปิยอร เอียดดำ 074325460 
341บ้านตูหยงนางสาวมณฑกานต์ รักษ์วาทยากร 074320209 
342บ้านเกาะแลหนังนายศวิษฐ์ แก้วปลอด 074269505 
343บ้านควนตีหมุน    
344บ้านคลองขุด    
345บ้านตาแปด  074325279 
346บ้านท่าม่วงนางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น 074300125 
347บ้านโคกกอนางเบญจมา ภูริวัฒน์ 074300128 
401บ้านท่านางอิสรา แก้วพรหม 074300202 
402อุทยานอุทิศ    
403บ้านควนหรัน  074300201 
404บ้านเก่านายพิชิต ทิตย์พรมทอง   
405บ้านนาม่วงนายสุทธิพร เพ็งลาย 074300197 
406ชุมชนบ้านนากันนางสุธาสินี ดังแก้วสี 019131608 
407บ้านห้วยบอนนางสาวนิดา หมั่นดี 074325701 
408สะบ้าย้อยนายประทีป เนาวรัตน์ 074377028 
409บ้านทำเนียบนายประเสริฐ ไชยพยันต์ 074300220 
410บ้านบ่อทอง  0872851639 
411บ้านไร่    
412บ้านโคกตกนางละม้าย เงินนาค 374531505 
413บ้านโคกสิเหรง  074306185 
414บ้านปลักบ่อนายนิพงษ์ เพชรบุรี 074320190 
415บ้านฉลุง  0810922067 
416บ้านทุ่งไพลนางประภาพรรณ ชุมดี 074318382 
417บ้านคูหานางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด 074269585 
418บ้านตะเคียนทอง  074300195 
419บ้านล่องควน    
420บ้านทับยางนายเอิบ แก้วพรหม 074300189 
421บ้านถ้ำตลอด  074318390 
422มหิดลนางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ 019597361 
423บ้านทัพหลวงนางวรรณี จำนงค์ 074300192 
424บ้านห้วยเต่านายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์ 074422059 
425บ้านคอลอมุดอนางจรวยพร บรรจงรัตน์ 074300225 
426บ้านมุนีนายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก 074300194 
427บ้านเมาะลาแต    
428บ้านนาจะแหนนายวิโรจน์ มโนกิจอุดม 074300193 
429บ้านสุโสะ  074300196 
430ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1นางอำพร สอนสำแดง 074300198 
431บ้านบาโหย  073263335 
501วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)  074300234 
502บ่อเกดวิจิตรวิทยานางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด 074268721 
503บ้านท่าข่อย  074521937 
504บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)    
505ชุมชนบ้านปาดังนายสุภาพ ทองน้อย 074521007 
506ชาติตระการโกศล  074300176 
507บ้านพังลา  074298113 
508บ้านระตะ  074541766 
509บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)นางสาวสาวิตรี แก้วจินดา 074541163 
510วัดเขามีเกียรตินายณรงค์ คงชะนะ 074542374 
511บ้านสำนักหว้า  074542280 
512ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล)นางนิตยา โรจนหัสดิน 074541801 
513วัดม่วงก็องนายสุพงศ์ศักดิ์ อุดม 074542706 
514บ้านท่าโพธิ์นายฐนกร สองเมืองหนู 074541490 
515วัดสองพี่น้องนายสุเจต บุญโสภา 074541913 
516วัดศรีวิเทศสังฆารามนางอุษา มู่เก็ม 074301332 
517บ้านพรุเตียว  074301235 
518บ้านสำนักขามนางสาวอรพินท์ แซ่ลิ้ม 074411954 
519บ้านน้ำลัด  074411906 
520บ้านม่วงนางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา 074411660 
521วัดห้วยคู  074300185 
522บ้านเกาะค่างนายอารมณ์ จันทคาม 074300183 
523บ้านหน่ำฮั้วนางธนิยา เบ็ญหะหลี 074412199 
524บ้านหัวถนนนางณัฏฐนิช เลาะปนสา 074411511 
525บ้านยางเกาะนางอุบล ตุลยนิษก์ 074300178 
526บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)นางวาทินี สว่างรัตน์ 074298013 
527บ้านตะเคียนเภานายวรศักดิ์ กาเทพ 074300263 
528บ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)นายสุรเดช แสงจันทร์ 074298014 
529บ้านใหม่นายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้ 074298118 
530บ้านควนเสม็ดนายติณณพัศ กล่ำจีน 074300177 
531บ้านควนตานี  074300184 
532บ้านทับโกบนายทิวา คงเสน 074521997 
533บ้านทุ่งไม้ด้วน 1นายรุสราญ อะหลี 074300181 
534สมาคมไทยผลิตยา 2  074300179 
535สังวาลย์วิท 2นายก้อเสม เด็นหมัด 074300180